www.teachersun.com
TEL:400 619 3916
E-mail:117344974@qq.com
回首页
Google
    欢迎来到  孙老师课堂贴吧! 返回  孙老师课堂
编号 点击 回贴 标题 作者 最后回复
1 965 1     词语怎么查 61.164.250.* 2016-03-18 13:07:17
2 1207 2     词组怎么查 222.246.28.* 2016-03-17 13:08:44
3 1117 3     请孙老师指点 106.120.8.* 2016-03-15 13:09:29
4 1169 2     提高成绩 39.80.17.* 2016-03-14 23:30:19
5 1237 2     孙老师你好 119.88.237.* 2016-03-14 23:26:21
6 1349 2     关于完型填空的疑问 113.9.70.* 2016-03-14 23:23:01
7 1100 1     如何判断 218.72.186.* 2016-03-13 01:57:51
8 1314 5     疑问 747383013@qq.* 2016-03-12 09:22:21
9 1274 2     从蓝翔技工学院到航空大学 123.139.49.* 2016-03-10 23:39:00
10 1347 2     孙老师,想问判断题里有only是选对吗?知道can选对,关于only总没听清,谢谢 119.190.236.* 2016-03-10 23:36:45
11 1204 3     用手机怎么听课 125.46.48.11, 101.226.61.* 2016-03-10 23:33:02
12 1334 1     综合c刚做了一遍,得了62分 111.37.29.* 2016-02-28 13:01:01
13 1423 5     学员高玉军,请老师答疑几个问题,谢谢! yuanfan_kj@163.* 2016-02-27 23:30:48
14 1141 1     还不错 101.30.217.* 2016-02-27 14:01:03
15 1327 3     理工A的问题。。。。 120.237.29.* 2016-02-27 06:36:19
16 1471 3     老师:还用买2016年全国职称英语等级考试用书吗? 111.199.151.* 2016-02-23 13:36:27
17 1268 3     有疑惑 120.209.62.* 2016-02-20 23:05:22
18 1228 5     孙老师一生平安! 106.117.115.* 2016-02-20 22:49:32
19 1405 2     完型填空的技巧有吗? 118.113.207.* 2016-02-20 22:48:18
20 1404 2     技巧课和2016专业课先看哪个 106.36.184.* 2016-02-18 22:31:59
21 1101 2     请问孙老师, 747383013@qq.* 2016-02-17 11:34:32
22 1267 2     考研 1.24.253.* 2016-02-15 23:17:24
23 1240 2     有疑问,求助!!! 218.9.213.* 2016-02-05 22:31:50
24 1352 2     怎么判断一个句子是让步状语重句还是状语重句 60.223.119.* 2016-01-24 23:03:21
25 1350 2     如何进行分类 121.14.142.* 2016-01-24 03:33:50
26 1405 6     尊敬的孙老师:学习体会 119.185.130.* 2016-01-23 10:03:55
27 1300 2     请问孙老师 1253777940@qq.* 2016-01-22 04:28:32
28 1335 2     提问:有关in和of的用法 180.112.26.* 2016-01-22 03:42:52
29 1322 2     能不能有重点词汇可以背背?? 123.135.13.* 2016-01-17 06:57:43
30 14227 4     中国真有高人!---英语的高人(俗话叫大拿)全国非孙老师莫属!!! 218.240.46.* 2016-01-17 05:42:24
标 题
字体颜色
内容
图片链接
验证码
目前您是匿名发贴      登录 |  注册
孙老师课堂-贴吧