www.teachersun.com
TEL:400 619 3916
E-mail:117344974@qq.com
回首页
Google
    欢迎来到  孙老师课堂贴吧! 返回  孙老师课堂
编号 点击 回贴 标题 作者 最后回复
1 1140 2     提高成绩 39.80.17.* 2016-03-14 23:30:19
2 1204 2     孙老师你好 119.88.237.* 2016-03-14 23:26:21
3 1316 2     关于完型填空的疑问 113.9.70.* 2016-03-14 23:23:01
4 1072 1     如何判断 218.72.186.* 2016-03-13 01:57:51
5 1280 5     疑问 747383013@qq.* 2016-03-12 09:22:21
6 1240 2     从蓝翔技工学院到航空大学 123.139.49.* 2016-03-10 23:39:00
7 1315 2     孙老师,想问判断题里有only是选对吗?知道can选对,关于only总没听清,谢谢 119.190.236.* 2016-03-10 23:36:45
8 1179 3     用手机怎么听课 125.46.48.11, 101.226.61.* 2016-03-10 23:33:02
9 1299 1     综合c刚做了一遍,得了62分 111.37.29.* 2016-02-28 13:01:01
10 1395 5     学员高玉军,请老师答疑几个问题,谢谢! yuanfan_kj@163.* 2016-02-27 23:30:48
11 1115 1     还不错 101.30.217.* 2016-02-27 14:01:03
12 1296 3     理工A的问题。。。。 120.237.29.* 2016-02-27 06:36:19
13 1436 3     老师:还用买2016年全国职称英语等级考试用书吗? 111.199.151.* 2016-02-23 13:36:27
14 1232 3     有疑惑 120.209.62.* 2016-02-20 23:05:22
15 1195 5     孙老师一生平安! 106.117.115.* 2016-02-20 22:49:32
16 1367 2     完型填空的技巧有吗? 118.113.207.* 2016-02-20 22:48:18
17 1375 2     技巧课和2016专业课先看哪个 106.36.184.* 2016-02-18 22:31:59
18 1073 2     请问孙老师, 747383013@qq.* 2016-02-17 11:34:32
19 1226 2     考研 1.24.253.* 2016-02-15 23:17:24
20 1197 2     有疑问,求助!!! 218.9.213.* 2016-02-05 22:31:50
21 1311 2     怎么判断一个句子是让步状语重句还是状语重句 60.223.119.* 2016-01-24 23:03:21
22 1316 2     如何进行分类 121.14.142.* 2016-01-24 03:33:50
23 1372 6     尊敬的孙老师:学习体会 119.185.130.* 2016-01-23 10:03:55
24 1264 2     请问孙老师 1253777940@qq.* 2016-01-22 04:28:32
25 1294 2     提问:有关in和of的用法 180.112.26.* 2016-01-22 03:42:52
26 1288 2     能不能有重点词汇可以背背?? 123.135.13.* 2016-01-17 06:57:43
27 14070 4     中国真有高人!---英语的高人(俗话叫大拿)全国非孙老师莫属!!! 218.240.46.* 2016-01-17 05:42:24
28 1083 2     有疑问啊 36.63.52.* 2016-01-17 00:42:23
29 1141 2     AB级报哪个合适 113.134.123.* 2016-01-16 12:42:55
30 1170 2     能否汇总下基础课的所有所需背的单词? 61.163.4.* 2016-01-13 03:34:52
标 题
字体颜色
内容
图片链接
验证码
目前您是匿名发贴      登录 |  注册
孙老师课堂-贴吧